Home / Office / Excel / Các hàm Excel thông dụng trong công việc

Các hàm Excel thông dụng trong công việc

Trong bài viết hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu qua một số hàm Excel thông dụng, được sử dụng nhiều trong công việc hàng ngày.

Bài viết hôm này cùng nói về việc quản lý bảng nhập hàng của một cửa hàng máy tính. Quản lý sản phẩm được nhập về kho thường rất nhiều mã lô hàng khác nhau và trong đó có rất nhiều loại sản phẩm, số lượng của mỗi loại.

Vậy là sao để thông kế được chi tết tên hãng sản xuất, tên sản phẩm, số lượng sản phẩm của từng sp trong lô hàng khi chúng ta chỉ có mộ bảng mã lô hàng.

Trong bảng mã lô hàng thường có một dãy các ký tự trong trong đó 2 ký tự đầu tiên là tên hãng sản xuất, 4 kỹ tự cuối là số lượng sản phẩm trong lô hàng và các kỹ tự ở giữa là tên sản phẩm.

1. Lấy tên hãng sản xuất:
Như chúng ta đã biết thì 2 kỹ tự đầu tiên là tên hãng sản xuất. Việc chúng ta cần làm là lấy 2 ký đầu tiên vào cột tên hãng sản xuất, chúng ta sử dụng Hàm LEFT.
Hàm LEFT:
Hàm LEFT được sử dụng lẫy chuỗi ký tự trong trọng chuỗi ký tự tích từ bên trái
Cấu trúc hàm LEFT:

=FEFT(text,n) hoặc =FEFT(text,[num_chars])

Chúc thích:
Text là chuỗi ký tự
n là số ký tự trích ra từ bên trái.

Ví dụ: =LEFT(“gocchiase”,3) = goc

2. Lấy tên sản phẩm
Trong bảng mã lô hàng có các ký tự nằm ở giữa trong mã lô hàng là tên sản phẩm. Việc chúng ta cần làm là lấy được các kỹ tự ở giữa vào cột tên sản phẩm.
Để lẫy được tên sản phẩm chúng ta phải sử dụng 2 hàm là hàm LEN và hàm MID

Hàm LEN:
Hàm LEN được sử dụng để đếm số kỹ tự trong chuổi
Cấu trúc hàm LEN:

=LEN(text)
Ví dụ: =LEN(“gocchiase”) = 9

Hàm MID:
Hàm MID để trả về một chuỗi ký tự con của một chuỗi ký tự cho trước.

Cấu trúc hàm MID:

= MID(text, start_num, num_chars)

Chú thích:
text: chuổi ký tự
start_num: vị trí ký tự ban đầu
num_chars: số ký tự cần lấy

Ví dụ: =MID(“gocchiase”,4,4) = chia

Để lấy tên sản phẩm là các ký tự ở giữa chúng ta cần kết hơp hàm LEN và MIN

=MIN(text,3,LEN(text)-6) hoặc =MID(B4,3,LEN(B4)-6)

Ví dụ:
Mã số hàng DEFGRE00020 thì có DE là 2 ký sản phẩm, còn 0020 là 4 ký tự số lượng sản phẩm
=LEN(“DEFGRE00020”)-6 = 5
Số 5 ở đây là số ký tự cần lấy khi trừ đi 2 ký tự đầu và trừ 4 ký tự cuối

Hàm MID được sử dụng để lấy chuỗi ký tự mã lô hàng DEFGRE00020 tính từ số 3 với lý tự cần lấy là 5
=MID(“DEFGRE00020”,3,LEN(“DEFGRE00020”)-6) = FGRE0

Chú thích:
DEFGRE00020 là chuỗi ký tự
3 là lấy chuỗi ký tự bắt đầu từ số 3 tính trừ trái qua phải
5 là số lượng ký tự cần lấy trong chuỗi
==> Tên sản phẩm là 5 kỹ tự bắt đầu từ ký tự số 3 trong chuỗi sẻ được FGRE0

3: Lấy số lượng sản phẩm
Như chúng ta đã biết thì 4 ký tự cuối trong mã lô hàng là số lượng sản phẩm trong lô. Việc của chúng ta là lấy số lượng sản phẩm vào cột số lượng sản phẩm.

Để lấy được giá trị số lượng sản phẩm chúng ta cần sử dụng Hàm RIGHT và hàm VALUE để tính

Hàm RIGHT:
Hàm RIGHT được sử dụng lẫy chuỗi ký tự trong trọng chuỗi ký tự tích từ bên phải
Cấu trúc hàm RIGHT:

=RIGHT(text,n) hoặc =RIGHT(text,[num_chars])

Chúc thích:
Text là chuỗi ký tự
n là số ký tự trích ra từ bên trái.

Ví dụ: =RIGHT(“gocchiase”,2) = se

Tuy nhiên việc sử dụng hàm RIGHT lại có trả về một chuỗi ký tự số có chữa các số 0 ở đầu và để chuyển về giá trị số học chúng ta sử dụng hàm VALUE.

Hàm VALUE:
Hàm VALUE được sử dụng để biến các chuỗi ký tự số thành các ký tự số học

=VALUE(text)

Ví dụ: =VALUE(“0010”) = 10

Chúng ta sử dụng kết hợp hàm RIGHT và hàm VALUE

=VALUE(RIGHT(B4,4))

Việc sử dụng Hàm VALUE giúp đưa về giá trị số học chính xác và dễ hiểu.

Đây là kết quả sau khi chúng ta đã thực hiện công việc tách mã lô hàng ra thành các tên hãng sản xuất, tên sản phẩm và số lượng của từng loại sản phẩm trong lô.

Trên đây là một ví dụ cơ bản về việc quản lý hàng hóa, sản phẩm cho mọi người dễ hiểu.

Lời kết:
Với bài viết trên chúng ta cùng đã đi qua tìm hiểu một số hàm Excel cơ bản thường sử dụng và cách sử dụng các hàm Excel lồng nhau. Hy vọng bài viết sẻ giúp mọi người hiểu hơn về các sử dụng một số hàm cơ bản trong Excel
Chúc các bạn thành công.