Home / WordPress / Thủ thuật WordPress / Chuyển Widgets WordPress mới về phiên bản cũ

Chuyển Widgets WordPress mới về phiên bản cũ

Chuyển Widgets WordPress mới về phiên bản cũ
Với những ai đang sử dụng WordPress và bị update lên phiên bản mới, thì việc làm vỡ giao diện quản trị ở phần Widgets.
Trong bài này cùng hướng dẫn các bạn các chuyển phần Widgets về phiên bản cũ.
Việc sử dụng phiên bản cũ giúp chúng ta dễ dàng sử dụng hơn.

function example_theme_support() {
remove_theme_support( ‘widgets-block-editor’ );
}
add_action( ‘after_setup_theme’, ‘example_theme_support’ );

Đưa trình soạn thảo WordPress về phiên bản cũ không dùng plugin
add_filter(‘use_block_editor_for_post’, ‘__return_false’);