Home / Office / Excel / Hàm LEN trong Excel – Cách sử dụng hàm LEN trong Excel

Hàm LEN trong Excel – Cách sử dụng hàm LEN trong Excel

Bài viết hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu và học cách sử dụng hàm LEN trong Excel. Trong quá trình làm việc với Excel sẻ có đôi lần, chúng ta phải sử dụng hàm LEN để đếm hoặc sử dụng kết hợp với một số hàm khác.

Hàm LEN:
Hàm LEN trong Excel được sử dụng để đếm chuỗi ký tự, kể cả ký tự có khoảng trống. Việc sử dụng hàm LEN giúp trả về giá trị độ dài của chuỗi ký tự.

Cú pháp hàm LEN:
=LEN(text)

– Text là chuỗi văn bản bắt buộc. Chuỗi văn bản mà bạn muốn tìm độ dài của nó và khoảng trống trong chuỗi văn bản cũng được đếm là ký tự.

Cách sử dụng hàm LEN trong Excel:
Ví dụ 1:Trong ví dụ này chúng ta sẻ cùng hiểu hơn về hàm LEN cơ bản trong Excel. Chúng ta có bảng Excel sau. Yêu cầu hãy đếm số ký tự của cột mã SV.

Để đếm số ký tự của cột mã SV chúng ta sử dụng hàm LEN.
Chúng ta có công chức: =LEN(B4)
Như vậy sau khi sử dụng hàm LEN chúng ta đã đếm được số ký tự của cột mã SV.

Ví dụ 2: Ở ví dụ này chúng ta sử dụng kết hợp hàm LEN với một hàm khác trong Excel. Chúng ta có bảng Excel sau. Yêu cầu trích xuất số mã ngành từ cột mã SV theo từng sinh viên. Mã ngãnh là các ký tự đầu tiên trong mã sv.

Để thực hiện được yêu cầu trên, chúng ta sử dụng kết hợp hàm LEFT với hàm LEN để trích xuất được mã ngành ra từ mã sv.

Chúng ta có công thức sau: =LEFT(B4,LEN(B4)-4)

Chú thích: Như chúng ta đã biết thì hàm LEN đếm số ký tự. Vậy trong cột mã sv có các giá cố độ dài ký tự khác nhau và có 4 ký tự cuối (bên phải) là cố định nên chúng ta mới có công thức là -4 để còn lại số ký tự bên trái.

Hàm LEN không chỉ sử dụng chung với hàm LEFT mà còn có thể sử dụng với các hàm khác trong Excel.

Lời kết:
Qua bài viết trên chúng ta đã có thể hiểu hơn về hàm LEN và cách sử dụng hàm LEN để làm việc trong Excel. Hy vọng với bài viết trên sẻ hữu ích với mọi người đang học, tìm hiểu về Excel.
Chúc các bạn thành công.