Home / Office / Excel / Hàm MAX trong Excel – Cách sử dung hàm MAX trong Excel

Hàm MAX trong Excel – Cách sử dung hàm MAX trong Excel

Trong quá trình làm việc với bảng Excel chúng ta cần tìm giá trị lớn nhất trong bảng giá trị? Vậy chúng ta phải sử dụng hàm nào để tìm?
Bài viết hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về hàm MAX và sử dụng hàm MAX tìm giá trị lớn nhất trong tập giá trị.

Hàm MAX:
Hàm MAX trong Excel được sử dụng để tìm giá trị lớn nhất ở một vùng, một tập giá tri.

hàm Max sẽ dùng để tìm kiếm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất trong một vùng dữ liệu, có thể cả bảng tính hoặc chỉ 1 vùng dữ liệu nhất định.

Cú pháp hàm MAX:
=MAX(number1, [number2], …)

– number1, [number2], …): Là các giá trị muốn tìm giá trị lớn nhất, trong đó number1 là tham số bắt buộc, các giá trị khác là tùy chọn từ 1 tới 255 số mà bạn muốn tìm giá trị lớn nhất trong đó.

Chú ý: Nếu các ô liền kề nhau thì ta truyền vào dấu “:”, các ô không liền kề thì ta truyền vào dấu “,” trong công thức.

Cách sử dụng hàm MAX trong Excel:

Ví dụ 1: Chúng ta có bảng Excel doanh số bán hàng theo các tháng, quý . Yêu cầu đặt ra là tìm doanh số tháng bán cao nhất của các tháng? Tìm người doanh số bán cao nhất Quy I?

Để tìm doanh số tháng bán hàng nhất từ tháng 1 – tháng 3 ta dùng hàm MAX để tính.
Chúng ta có công thức: =MAX(C4:E9)
Chú thích: C4:E9 là vùng chọn giá trị từ tháng 1 – tháng 3 và của 6 người.

Tương tự như tìm doanh số bán cao nhất Quy I.
Chúng ta có công thức: =MAX(F4:F9)
Chú thích: F4:F9 là vùng chọn giá trị của 6 người.

Đây là kết quả sau khi tìm Max.

Ví dụ 2: Tiếp nối ví dụ 1. Sau khi tìm doanh số cao nhất quý I, chúng ta cần đánh đấu lại để biết người nào có doanh số cao nhất đó, chúng ta làm như sau?

Bước 1: (1) kéo chuột chọn vùng giá trị cột quý I –> (2) chọn Conditional Formatting –> (3) chọn Highlight Cells Rules –>  (4) chọn Equal To

Bước 2: Xuất hiện cửa sổ Equal To –> Click chuột chọn giá trị doanh số người bán cao nhất quý –> ok

Bây giờ chúng ta đã có thể đánh dấu được doanh số bán cao nhất quý I.

Nếu chúng ta muốn bỏ đánh dấu có thể làm như sau: (1) Chọn Conditional Formatting –> (2) Chọn Clear Rules–> (3) Chọn Clear Rules From Entire Sheet

Lời kết:
Qua bài viết trên chúng ta đã có thể hiểu và cách sử dụng hàm MAX trong Excel. Hy vọng với bài viết trên chúng ta đã có thể sử dụng hàm MAX trong Excel một cách hữu ích nhất.
Chúc các bạn thành công.