Home / Office / Excel / Hàm MID trong Excel – Cách sử dụng hàm MID trong Excel

Hàm MID trong Excel – Cách sử dụng hàm MID trong Excel

Bài viết hôm nay chúng ta sẻ cùng tìm hiểu về hàm MID và cách sử dụng của hàm MID trong Excel. Hàm MID trong Excel được sử dụng để trích một chuỗi ký tự cụ thể, bắt đầu từ một vị trí lựa chọn và với số lượng ký tự tùy chọn.

Hàm MID:
Hàm MID là hàm được sử dụng để cắt, trích 1 chuỗi ký tự tại một vị trí bất kỳ ở giữa với số ký tự món muốn.

Cú pháp hàm MID:
=MID(text, start_num, num_chars)

– Text là đối số bắt buộc, chuỗi văn bản có chứa các ký tự mà bạn muốn trích xuất.
– Start_num là đối số bắt buộc, đây là vị trí của ký tự thứ nhất mà các bạn muốn hàm MID lấy trong chuỗi text.
– Num_chars là đối số bắt buộc, đây là số ký tự mà bạn muốn hàm MID trả về bắt đầu từ vị trí start_num.

Cách sử dụng hàm MID trong Excel:
Chúng ta có bảng Excel về học sinh sau. Yếu cầu đặt ra là chúng ta hãy trích 2 ký tự ở giữa trong chuỗi mã HS vào cột Mã tỉnh.

Để trích 2 ký ở giữa chuỗi ký tự chúng ta sử dụng hàm MID.

Chúng ta có công thức sau: =MID(B4,3,2)

Chú thích:
– B4 là chuỗi ký tự bắt buộc có chứa ký tự cần trích ra.
– 3 là vị trí chúng ta muốn trích ký tự.
– 2 là số ký tự chúng ta muốn trích ra.

Sau khi thực hàm MID chúng ta có cột mã tỉnh đã trích ra 2 ký tự.

Cũng giống nhu hàm RIGHT, hàm LEFT thì hàm MID cũng được sử dụng để kết hợp với các hàm khác để tính toán.

Lời kết:
Sau khi xem xong bài viết trên chúng ta đã có thể hiểu và có thể sử dụng hàm MID. Hy vọng với bài viết trên sẻ hữu ích với các bạn đang học hay làm việc nhiều với Excel.
Chúc các bạn thành công.