Home / Office / Excel / Hàm MIN trong Excel – Cách sử dụng hàm MIN trong Excel

Hàm MIN trong Excel – Cách sử dụng hàm MIN trong Excel

Trong bài viết hôm nay chúng ta sẻ cùng tìm hiểu về hàm MIN dùng để lấy ra 1 giá trị thấp nhất trong 1 vùng dữ liệu số đã được chọn trước. Trên thự tế việc tìm giá trị nhỏ nhất rất cần thiết khi chúng ta làm việc với Excel.

Hàm MIN:
Hàm MIN được sử dụng để tìm, trả về giá trị nhỏ nhất trong vùng, tập dữ liệu.

Cú pháp MIN:
= MIN(number1, [number2], …)

– Number 1, Number2,…là những đối số hoặc vùng dữ liệu. Các tập giá trị 1 tới 255 số mà bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất trong đó.
Chú ý: Nếu các đối số không chứa số, hàm MIN trả về 0.

Sử dụng hàm MIN trong Excel:
Để hiểu hơn về cách sử dụng hàm MIN chúng ta cùng đi qua ví dụ thức thế sau:
Chúng ta có bảng Excel thông kể điểm của học sinh. Yêu cầu đặt ra là tìm điểm TB thấp nhất trong cột điểm TB.

Để tìm điểm TB thấp nhất chúng ta sử dụng hàm MIN:

Chúng ta có công thức: =MIN(G4:G9)

Như vậy sau khi thực hiện chúng ta đã tìm được kết quả điểm TB nhấp nhất.

Lời kết:
Như vậy qua bài viết trên chúng ta đã hiểu về hàm MIN và chúng ta có thể dễ dàng sử dụng hàm MIN để tìm giá trị nhỏ nhất trong Excel.
Hy vọng với bài viết trên sẻ hữu ích với mọi người.
Chúc bạn thành công.