Home / Office / Excel / Hàm RANK trong Excel – Cách xếp hạng trong Excel

Hàm RANK trong Excel – Cách xếp hạng trong Excel

Trong quá trình làm việc với một bảng thống kê số liệu Excel, chúng ta cần phải sắp xếp lại bảng thống kế đo. Để thực hiện việc sắp xếp bảng thống kế, chúng ta cần sử dụng hàm RANK.

Hàm RANK:
Hàm RANK trong Excel được sử dụng để trả về thứ hạng thứ hạng của phần tử cần xếp hạng trong phạm vi tham chiếu. Hàm RANK có thể sắp xếp thứ hạng theo thứ tự giảm dần hoặc tăng dần.

Cú pháp hàm RANK:
=RANK(number,ref,[order])

Chú thích:
– Number : Đây là giá trị bắt buộc. Số mà bạn muốn tìm thứ hạng của nó.
– Ref : Một mảng hoặc danh sách các số tham chiếu tới. Các giá trị không phải là số trong tham chiếu sẽ được bỏ qua.
– Order: là số tùy chọn. Thứ tự cần sắp xếp, kiểu sắp xếp (tăng dần hoặc giảm dần). Nếu thứ tự là 0 hoặc được bỏ qua thì xếp hạng danh sách theo thứ tự giảm dần còn Nếu thứ tự là 1 thì sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Cách sử dụng hàm RANK:
Để hiểu hơn về cách sử dụng hàm RANK, chúng ta có thểm xem qua 2 ví dụ thực thế sau:

Ví dụ 1: Xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp
Chúng ta có bảng thống kế số liệu học sinh. Yêu cầu đặt ra là hay sắp xếp hàng sinh theo điểm TB từ cao xuống thấp. Nếu học sinh có điểm TB cao nhất xếp thứ 1, còn cao thứ 2 sẻ xếp thứ 2….

Để thực hiện sắp xếp bảng dữ liệu Excel, chúng ta cần sử dụng hàm RANK để xếp hàng:

Chúng ta có công chức : =RANK(F4,$F$4:$F$9,0)

Chú thích:
– F4 ở đây là giá trị cần xếp hàng
– $F$4:$F$9 là phạm vi tham chiếu để xếp hạng. Để có được $F$4:$F$9 thì chúng ta kéo F4:F9 chọn phím F4.
– 0 là chúng ta chọn kiểu sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Đây là kết quả sau khi sắp xếp.

Ví dụ 2: Xếp theo thứ tự từ thấp tới cao
Ở đây chúng ta có bảng thống kê điểm của học sinh. Yêu cầu đặt ra à hay sắp xếp hàng sinh theo điểm TB từ thấp tới cao. Nếu học sinh có điểm TB thấp nhất xếp thứ 1, còn thấp thứ 2 sẻ xếp thứ 2….

Chúng ta có công thức: =RANK(F4,$F$4:$F$9,1)

Chú thích: 1 là chúng ta chọn kiểu sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Đây là kết quả sau khi sắp xếp.

Lời kết:
Qua các ví dụ trên chúng ta phần nào đã hiểu được cách sử dụng hàm RANK trong Excel. Việc sử sắp xếp một bảng giá số liệu không còn là khó khăn khi chúng ta đã có hàm RANK.
Chúc các bạn thành công.