Home / Office / Excel / Hàm SUMIFS trong Excel – Sử dụng hàm tính tổng nhiều điều kiện trong Excel

Hàm SUMIFS trong Excel – Sử dụng hàm tính tổng nhiều điều kiện trong Excel

Ờ bài trước cũng đã giới thiểu với chúng ta hàm SUMIF giúp tính tổng giá trị thỏa mạn một điều kiện, tuy nhiên nếu chúng ta muốn tính tổng giá trị thỏa mãn nhiều điện kiện thì làm thế nào?
Trong bài viết hôm nay giới thiểu với chúng ta hàm SUMIFS giúp tính tổng nhiều điều kiện đề ra.

Hàm SUMIFS:
Hàm SUMIFS là hàm tính tổng giá trị tuy nhiên phải thỏa mãn nhiều điều kiện đề ra.

Cú pháp sử dụng hàm SUMIFS:

=SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)
Chú thích:
– Sum_range: Là vùng, phạm vi dữ liệu tính tổng.
– criteria_range1: Là phạm vi dữ liệu chứa điều kiện
– criteria1: Là điều kiện. Điều kiện ở đây có thể là số, biểu thức, chuỗi văn bản.
– [criteria_range2, criteria2] : Là phạm vi điều kiện bổ sung

Cách sử dụng SUMIFS trong Excel:
Sau đây là ví dụ cach sử dụng hàm SUMIFS trong Excel

Chúng ta có bảng tính Excel ở trên. Yêu cầu tính tổng lượng của nhân viên có trình độ Đại học và thuộc phòng Kinh doanh.

Như vậy kiện kiện là đây là người có trình độ Đại học và là nhân viên kính doanh.

Chúng ta có công thức: =SUMIFS(E4:E13,C4:C13,”Đại học”,D4:D13,”Kinh doanh”)

Chú thích:
– E4:E13 là phạm vi tiền lượng cần tính tổng.
– C4:C13 là phạm vi dữ liệu chứa điều kiện thứ nhất là trình độ
– “Đại học” là điều kiện nhân viên phải có trình độ Đại học
– D4:D13 là phạm vu dữ liệu chứa điều kiện phòng ban
– “Kinh doanh” là điều kiện nhân viên thuộc phòng Kế toán.


Lời kết:
Quà bài viết trên chúng ta đã có thể hiểu hơn về cách sử dụng hàm SUMIFS để tính tổng giá trị với nhiều điều kiện đưa ra. Hy vọng bài viết sẻ hữu ích với các bạn đang học và tìm hiểu về Excel.
Chúc các bạn thành công.