Home / WordPress / Thủ thuật WordPress / Chuyển hướng redirect 301 bằng file .htaccess

Chuyển hướng redirect 301 bằng file .htaccess

Trong bài viết hôm nay cùng hướng dẫn mọi người cách chuyển hướng URL (Redirect 301) bằng bằng file .htaccess. Việc chuyển hướng 301 thực sự hữu ích với những người quản trị wesite và các SEOer trong quá trình phát triển website:

Chúng ta có thể hiểu chuyển hướng (Redirect 301) là cách thức chuyển hướng URL hay trang web sang một URL mới.

Các Redirect 301 thường được sử dụng bằng file .htaccess:

1. Redirect một URL:
1.1 Redirect một URL cùng 1 Website
Trường hợp chúng ta có URL http://example.com/old-path.html chúng ta muốn chuyên hướng sang http://example.com/new-path.html

Redirect 301 /old-path.html /new-path.html

1.2 Redirect một URL khác website
Trường hợp chúng ta có URL http://example.com/old-path.html chúng ta muốn chuyên hướng URL sang website mới http://example.net/new-path.html

Redirect 301 /old-path.html http://example.net/new-path.html

2. Redirect đường dẫn từ http thành https
Khi chúng ta thêm chứng chỉ SLL cho website thì website sẻ có giao thức là https tuy nhiên vì những lý do mà website chưa chuyển sang giao thức https thì chúng ta thêm dòng code sau vào file .htaccess.

RewriteEngine On 
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80 
RewriteRule ^(.*)$ https://example.com/$1 [R,L]

Chú ý: Thay địa chỉ https://example.com/ bằng địa chỉ website của bạn.

3. Redirect www thành non-www và non-www thành www
3.1 Redirect đường dẫn từ có www thành không có www
Với những website chúng ta có địa chỉ là http://www.example.com tuy nhiên chúng ta muốn bỏ www đi thì chúng ta thêm dòng code sau vào file .htaccess.

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.example.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://example.com/$1 [L,R=301,NC]

Chú ý: Thay địa chỉ example.com bằng địa chỉ website của bạn.

3.2 Redirect đường dẫn từ không có www thành có www
Với những website chúng ta có địa chỉ là http://example.com tuy nhiên chúng ta muốn thêm www vào thì chúng ta thêm dòng code sau vào file .htaccess.

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.example.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://example.com/$1 [L,R=301,NC]

Chú ý: Thay địa chỉ example.com bằng địa chỉ website của bạn.

4. Redirect đường dẫn từ tên miền cũ sang tên miền mới
Khi muốn chuyển hướng redirect từ tên miền củ sang tên miền mới, chúng ta thêm dòng code sau vào file .htaccess.

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.example.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://example.net/$1 [L,R=301,NC]

Chú thích:
– Chúng ta thay example.com bằng domain cũ của chúng ta.
– Chúng ta thay example.net bằng domain mới của chúng ta.

Lời kết:
Như vậy qua bài viết trên chúng ta đã có thể sử dụng chuyển hướng redirect 301 bằng file .htaccess trên Website WordPress hoặc các Website bất kỳ. Hy vọn với bài viết trên sẽ hữu ích với mọi người.
Chúc các bạn thành công.