Home / Office / Excel / Sử dụng hàm IF với hàm AND và hàm OR trong Excel

Sử dụng hàm IF với hàm AND và hàm OR trong Excel

Trong bài viết hôm nay, cùng hướng dẫn mọi người cách sự dụng kết hợp hàm IF với hàm AND và hàm OR trong Excel.

Để hiểu rõ hơn về cách kết hợp sự dụng của các hàm với nhau, chúng ta cùng xem qua các ví dụ sau:

Ví dụ 1: Sự dụng kết hợp hàm IF và hàm OR trong Excel.

Chúng ta có bảng Excel sau. Trong bảng Excel này có 2 bảng nhỏ là bảng mục tiêu và bảng tính tiền hoa hồng cho nhân viên.
Yêu cầu tính tiền hoa hồng của nhân viên khi nhân viên đạt được mục tiêu bán hàng hoặc mục tiêu khách hàng.

Để tính tiền hoa hồng của nhân viên khi đạt được 1 trong 2 là mục tiêu bán hàng hoặc mục tiêu khách hàng. Ở đây chúng ta sử dụng hàm IF kết hợp với hàm OR để tính hoa hồng cho nhân viên.

Chúng ta có công thức: =IF(OR(B10>=$B$4,C10>=$B$5),B10*$B$6,0)

Chú thích:
– B10 là doanh số bán hàng của nhân viên
– $B$4 là ô B4 mục tiêu bán hàng đề ra. Chúng ta cần cố định ô này.
– C10 là số khách hàng của mỗi nhân viên
– $B$5 là ô B5 mục tiêu khách hàng. Chúng ta cần cố định ô này.
– $B$6 là ô B6 % tỷ lệ hoa hồng nhận được. Chúng tâ cần ố định ô này

Ví dụ 2: Sự dụng kết hợp hàm IF và hàm AND trong Excel.

Chúng ta có bảng Excel sau. Trong bảng Excel này có 2 bảng nhỏ là bảng mục tiêu và bảng tính tiền thưởng cho nhân viên.

Yêu cầu tính tiền hoa hồng của nhân viên khi nhân viên đạt được mục tiêu bán hàng và mục tiêu khách hàng.

Để tính tiền thưởng của nhân viên khi đạt được mục tiêu bán hàng và mục tiêu khách hàng . Ở đây chúng ta sử dụng hàm IF kết hợp với hàm AND để tính tiền thưởng cho nhân viên.

Chúng ta có công thức: =IF(AND(B10>=$B$4,C10>=$B$5),B10*$B$6,0)

Vị dụ 3: Sự dụng kết hợp hàm IF với hàm AND và hàm OR trong Excel.

Chúng ta có bảng nhân viên. Trong bảng nhân viên này chúng ta cần cộng thêm tiền Phục cấp cho nhân viên theo yêu cầu sau:
Yêu cầu tính phụ cấp dựa vào 2 ký tự cuối trong ô chức vụ.
Yếu là GD thì phụ cấp là 500000
Nếu là PG hoặc TP thì phụ cấp 400000
Nếu là PP hoặc KT thì phụ cấp là 300000
Nếu là BV và ngày công trên 22 thì phụ cấp 150000
Còn trường hợp khác phục cấp là 0.

Ở đây chúng ta cần sự kết hợp của hàm IF với hàm AND và hàm OR.

Chúng ta có công thức sau:

=IF(C4=”GD”,500000,IF(OR(C4=”PG”,C4=”TP”),400000,IF(OR(C4=”PP”,C4=”KT”),300000,IF(AND(C4=”BV”,E4>22),150000,0))))

Đây là kết quả sau khi tính.

Lời kết:
Như vậy qua bài viết trên chúng ta đã biết cách tính tiền hoa hồng, tiền thưởng cho nhân viên trên Excel và biết cách sử dụng kết hợp hàm IF với hàm AND và OR với nhau. Hy vọng với bài viết trên sẽ hữu ích với mọi người.
Chúc các bạn thành công.